Tag:

情報

au

メールで送信した絵文字

 • 前後のエスケープは除く
 • 顔・表情
  u*xuz#{e{Iz%z$yyxv
  xwytyw{Nz!u,xxyvu-
  yzu+{By}ysyuvB{Lyx
  y~y{y|{F{d{H{E{J{M
  {C{O{Kz.z-z/{5{6{7
  {k{j{l{mz(vWvUz?z]
  z1v\z[zYzZy1z\xqvJ
  {*{)v&vGvVuB
  
 • 気持ち・からだ
  vTz+z*vNvQz,vDz){h
  xExFyAyBv[vZx4u0u1
  xN{ZyZvE{9y[y\y]y^
  x|z0y_u2u%u!uDyPu(
  u~yIyLyMvKvMu/vAxP
  u.{AvOzt{@vXv@vPvS
  u4u3xOu:vC{Xy&xCz&
  {-vF{,z'xDvIzmu;u<
  zszrxpv`
  
 • 生き物・星座
  v<v6xs{+xrv4v2v5xt
  zdv9zfy/v;{[zcv:zb
  v3zhzgzey({cza{<{=
  v8{$u)z^v7xyv.z`zB
  uHuIuJuKuLuMuNuOuT
  uPuQuRuS
  
 • 食べ物・飲み物
  xSyjyiz~{U{!u}v1ye
  ycv,ueyrylykyqyhv0
  vHu|uzu{yKuvybx6{#
  x?v+yd{/{;z@{2{3{4
  {1{0{>ygyfv/v-v(ym
  {?ynzuzvzwzxz|z{yo
  ypzyz}zz
  
 • 自然・季節
  v%v?xlyHv>{.{bvn{g
  yJy!v)uAuFuEuGu@u"
  u>uCxRu?z9z:z;z<z=
  {"zCy$v=x~zAzEzDv$
  zFxozJzHy.zGux{D{8
  {a
  
 • ファッション・遊び
  {PvhyWyXuUySvuyRx>
  voz>vdyTvfyUy,xhyG
  {\y"xiznyVusuoutup
  x9u${Wy`uq{&z4x8{'
  ur{(z3u&z8uuyCuwz_
  z"{%z2vavbv!{S{Ty%
  u'y0{:
  
 • 乗物・建物・地図
  ugujuhukz7z5z6unui
  xnumy6ulxzviudufy4
  y2y3y5zIzL{RxmzMzN
  u`y+u#{Qy#uywnu_u]
  u\ucwou9u=u^u8ub
  
 • 道具
  v]uavrvpv^vgx!w}vc
  vlxjv{uZvqu[uYuVuX
  yFvxvsvYx3vmu5x{y'
  v"v_vtvwveuWvvvzv*
  x}v#x;yOvkyN
  
 • 記号
  zpzqw<w=wPwOwRwIwJ
  wS{_{`{^yawMu6u7y7
  vLvRxgy9vjy:y=y>y?
  y@v'y-wpzPzQzRzSzT
  zUyYx@xAxB{YyQxQx5
  x'y8yDyExav|{V{f{]
  x0{G
  
 • 他社変換可能
  u*xuz#{e{Iyyxvxwyt
  yw{Nz!u,xxyvu-yzu+
  {By}ysyuvB{Lyxy~{F
  {d{H{J{M{C{O{Kz.z-
  {l{mvWvUvVuBvTz+z*
  vNz,{hxExFx4u0u1xN
  {ZyZvE{9y[y\y]y^x|
  z0y_u2u%yLu/vAxPu.
  vOv@u3u:xC{-vF{,z'
  xDvIzmu;xpv`v<v6v9
  y/v;{[v:v3v7v.z`uH
  uIuJuKuLuMuNuOuPuQ
  uRuSxSv1ycueyhv0u|
  uzu{yKuvybx6{#x?v+
  ym{?v%v?{bvn{gy!v)
  uAuFuEuGu@u"u>u?v$
  xozJzGux{D{avhuUvu
  x>voz>vdy,xhy"xizn
  usuoupx9u${Wy`{&x8
  {'uruuuwz"ugujuhun
  uixnumy6uludufy4y2
  y3y5zIu#wnu_u]u\uc
  u=u^u8ubv]vrvpv^vg
  vcxjv{uZvquVuXyFvs
  x3vmx{v"vtvwuWvvvz
  v*x;zpzqwRwIwJwSya
  u6u7vLxgy=y>yYx@xA
  xBx5x'xav|{V{]x0{G
  

Last-modified: 2008-05-10 (土) 01:18:19 (4480d)